Информация за услуга

 • Услуга:
  • 3028 Отпускане на еднократна помощ за дете, станало родител

   Децата, станали родители, за които са прекратени месечната помощ за дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст и/или месечната помощ за дете без право на наследствена пенсия от починал родител, ако продължат да посещават редовно училище, имат право еднократно да получат помощ в размер, съответстващ на размера на прекратената помощ за периода от прекратяването до изтичането на срока, за който е била отпусната. Помощта не се отпуска, ако ученикът е допуснал в рамките на един месец от учебната година отсъствия от 5 учебни часа, за които няма уважителни причини.
 • На основание на:
  • Закон за семейни помощи за деца - чл. 7, ал. 13
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Услугата се предоставя от централните администрации:
  Общо: 1