Информация за услуга

 • Услуга:
  • 2981 Издаване на свидетелство за управление на локомотив

   На машинистите, които отговарят на изискванията за здравословна годност и са квалифицирани да управляват влак в рамките на железопътната система на Европейския съюз, се издава свидетелство за управление на локомотив, потвърждаващо, че машинистът отговаря на минималните изисквания относно здравословно състояние, образование и общи професионални умения.
 • На основание на:
  • Регламент (ЕС) № 36/2010 на Комисията от 3 декември 2009 година относно образци на Общността за свидетелства за управление на локомотив, допълнителни удостоверения, заверени копия на допълнителните удостоверения и формуляри за заявления за свидетелства за управление на локомотив съобразно с Директива 2007/59/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (текст от значение за ЕИП) - чл. 1
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Услугата се предоставя от централните администрации:
  Общо: 1