Информация за услуга

 • Услуга:
  • 2970 Освобождаване на организации и институции от заплащане на вносни сборове при допускане на стоки за свободно обращение

   Издаване на актове, свързани с митническо освобождаване от заплащане на вносни сборове при допускане на стоки за свободно обръщение
 • На основание на:
  • Постановление № 75 на МС oт 6.04.2007 г. за прилагане на членове 43 - 52, 53, 55, 57, 59, 61, 67, 68 и 74 от Регламент (ЕО) № 1186/2009 на Съвета от 16 ноември 2009 г. за установяване на система на Общността за митнически освобождавания (кодифицирана версия) (ОВ, L 324 от 10.12.2009 г.) (Загл. изм. - ДВ, бр. 27 от 2010 г., в сила от 9.04.2010 г.) - чл. 2, ал. 1
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Услугата се предоставя от централните администрации:
  Общо: 1