Информация за услуга

 • Услуга:
  • 53 Издаване на преносим документ U3 ("Обстоятелства, които биха могли да повлияят на правото на обезщетения за безработица")

   Преносимият документ се издава на лица за удостоверяване на обстоятелствата, които могат да окажат влияние на правото на получаване на обезщетения за безработица, отпуснати от компетентна институция на друга държава членка на ЕС/ЕИП или Швейцария.
 • На основание на:
  • Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година за координация на системите за социална сигурност (Текст от значение за ЕИП и Швейцария) - чл. 64
  • Регламент (ЕО) № 987/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 година за установяване процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност (текст от значение за ЕИП и за Швейцария) - чл. 55.4
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Услугата се предоставя от централните администрации:
  Общо: 1