Информация за услуга

 • Услуга:
  • 468 Приемане на уведомление за извършване на дарение на лекарствен продукт

   Дарения на лекарствени продукти от притежатели на разрешение за употреба, производители, търговци на едро и дребно и от Българския Червен кръст могат да се
   извършват само след подаване на уведомление от дарителя до ИАЛ по образец, утвърден от
   министъра на здравеопазването по предложение на изпълнителния директор на ИАЛ.
 • На основание на:
  • Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина - чл. 268а
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Услугата се предоставя от централните администрации:
  Общо: 1