Информация за услуга

 • Услуга:
  • 449 Издаване на сертификат за съответствие на обект с правилата и нормите за пожарна безопасност

   Издава се по желание на заинтересованото лице и удостоверява съответствието на обект със:
   - строително-техническите правила и норми за пожарна безопасност, приложими за обекта, в зависимост от датата на въвеждането му в експлоатация; допуска се по искане на заявителя да се установява съответствието на обекта с действащите към момента на подаване на искането за издаване на сертификат строително-технически правила и норми за осигуряване на пожарна безопасност;
   - правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, действащи към момента на извършване на проверката.
 • На основание на:
  • Закон за Министерството на вътрешните работи - чл. 125а, ал. 1, т. 4
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Услугата се предоставя от централните администрации:
  Общо: 1