Информация за услуга

 • Услуга:
  • 33 Издаване на осигурителна книжка за периоди преди 01.07.2015 г. на самоосигуряващо се лице

   Осигурителна книжка се издава на лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност; лицата, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества, физическите лица - членове на неперсонифицирани дружества; регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители. Осигурителната книжка е документа, с който се зачита осигурителен стаж и осигурителен доход на самоосигуряващите се лица за времето до 31.12.2015 г.
 • На основание на:
  • Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица (Загл. изм. - ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 1.01.2010 г.) - §. 8
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Услугата се предоставя от централните администрации:
  Общо: 1