Информация за услуга

 • Режим:
  • 325 Издаване на удостоверение за определяне на техническа служба за извършване на проверки, изпитвания и идентификация на пътни превозни средства

   Техническата служба издава протоколи за резултати от проверки, изпитвания и идентификация на пътни превозни средства
 • Удостоверение
  • Стопанска дейност:
   • Транспорт
  • На основание на:
   • Закон за движението по пътищата - чл. 138г, ал. 1
   • Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета и отделните регулаторни актове - чл. 64, ал. 1
   • Наредба № 117 от 10.01.2005 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства от категория L (Загл. изм. - ДВ, бр. 67 от 2006 г.) - чл. 56а, ал. 1
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Услугата се предоставя от централните администрации:
   Общо: 1