Информация за услуга

 • Услуга:
  • 306 Издаване на становища по проекти, кандидатстващи за средства от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда

   Директорът на басейнова дирекция издава становища по компетентност във връзка с кандидатсване пред ПУДООС за финансиране на проекти в сектор "Води", в случай, че финансиращия орган изисква прилагането на становище към документацията за кандидатсване, а не провежда служебно съгласуване.
 • На основание на:
  • Закон за водите - чл. 155, ал. 1
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Услугата се предоставя от специализираните териториални администрации:
  Общо: 4