Информация за услуга

 • Услуга:
  • 3 Отстраняване на несъответствия между данните в издадени удостоверения за осигурителен доход и осигурителен стаж (УП 2 и УП 3), и данните в регистъра на осигурените лица на Националния осигурителен институт

   Несъответствията между данните в издадените удостоверения за осигурителен доход и осигурителен стаж (УП 2 И УП 3), и данните в регистъра на осигурените лица на Националния осигурителен институт, се отстраняват от осигурителя по искане на осигуреното лице или съответните длъжностни лица в Националния осигурителен институт, чрез предоставяне на информация, данни или документи по служебен път.
 • На основание на:
  • Кодекс за социално осигуряване (Загл. изм. - ДВ, бр. 67 от 2003 г.) - чл. 5, ал. 7
  • Наредба за пенсиите и осигурителния стаж - чл. 40
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Да
 • Дата на заличаване:
  • 14.08.2019 г.