Информация за услуга

 • Режим:
  • 295 Издаване на разрешения за временен износ и реимпорт/ временен внос и реекспорт на продукти, свързани с отбраната, предназначени за участие в търговски изложения в съответствие с решенията на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката и индустрията

   Разрешение за участие в търговски изложения, което е свързано с временен износ и реимпорт или временен внос и реекспорт на продукти, свързани с отбраната, се издава от Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката и индустрията на физически и юридически лица, регистрирани по реда на Търговския закон и притежаващи лиценз за износ и внос на продукти, свързани с отбраната, издаден от Междуведомственият съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет.
 • Разрешение
  • Стопанска дейност:
   • Търговия
  • На основание на:
   • Закон за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба - чл. 28, ал. 4
   • Правилник за прилагане на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба - чл. 11
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Услугата се предоставя от централните администрации:
   Общо: 1