Информация за услуга

 • Услуга:
  • 2309 Регистриране на трансплантационна процедура по вземане на органи от човешки труп

   В регистрите на Изпълнителна агенция "Медицински надзор" се вписват дейностите по вземане на органи, тъкани и клетки от човешки труп.
 • На основание на:
  • Наредба № 21 от 3.05.2007 г. за обстоятелствата и данните, които се вписват в регистрите на Изпълнителната агенция "Медицински надзор", редът за вписване и ползване на информацията (Загл. изм. – ДВ, бр. 41 от 2019 г., в сила от 21.05.2019 г.) - чл. 13, ал. 1, т. 1
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Услугата се предоставя от централните администрации:
  Общо: 1