Информация за услуга

 • Услуга:
  • 2287 Издаване на Удостоверение за вписване в публичния регистър на лицата, извършващи обследване за енергийна ефективност на промишлени системи

   Вписване в публичния регистър /http://www.seea.government.bg/bg/registers/public-register/registered-34-1/ на лицата, извършващи обследване за енергийна ефективност на промишлени системи по тяхно писмено искане, представяне на документи и заплащане на такса.
 • На основание на:
  • Закон за енергийната ефективност - чл. 59, ал. 1
  • Наредба № Е-РД-04-1 от 3.01.2018 г. за обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистрите по Закона за енергийната ефективност, вписването и получаването на информация от тези регистри, условията и реда за придобиване на квалификация от консултантите по енергийна ефективност - чл. 15
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Услугата се предоставя от централните администрации:
  Общо: 1