Информация за услуга

 • Услуга:
  • 2269 Оправомощаване на лица за проверка на ефективността на улавяне на бензиновите пари

   Създаване на възможност за осъществяване на контрол от лица, които са трета независима страна, чрез проверка на ефективността на улавяне на бензиновите пари при експлоатация на системите.
 • На основание на:
  • Закон за чистотата на атмосферния въздух - чл. 30к, ал. 1
  • Наредба № 16 от 12.08.1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини - чл. 14, ал. 1
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Услугата се предоставя от централните администрации:
  Общо: 1