Информация за услуга

 • Режим:
  • 1863 Издаване на разрешение за производство, придобиване, внос, износ, съхраняване, прилагане и използване на ограничени количества наркотични вещества и техните препарати

   Услугата се предоставя на лица, които имат право да извършват експертна, научноизследователска и образователна дейности, медицински или научни изследвания. Разрешението дава възможност на притежателите му да произвеждат, придобиват, внасят, изнасят, съхраняват и използват ограничени количества от растенията и веществата от приложения № 1, 2 и 3 към чл. 3 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, за период от три години.
 • Разрешение
  • Стопанска дейност:
   • Здравеопазване
  • На основание на:
   • Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите - чл. 73, ал. 1
   • Наредба за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл. 73, ал. 1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите - чл. 4
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Услугата се предоставя от централните администрации:
   Общо: 1