Информация за услуга

 • Услуга:
  • 1656 Регистриране на трансплантационни процедури по присаждане на тъкан или клетки

   Вписване на данни за дейности по присаждане на органи, тъкани и клетки, в регистрите на Изпълнителна агенция "Медицински надзор".
 • На основание на:
  • Наредба № 21 от 3.05.2007 г. за обстоятелствата и данните, които се вписват в регистрите на Изпълнителната агенция "Медицински надзор", редът за вписване и ползване на информацията (Загл. изм. – ДВ, бр. 41 от 2019 г., в сила от 21.05.2019 г.) - чл. 13, ал. 1, т. 3
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Услугата се предоставя от централните администрации:
  Общо: 1