Информация за услуга

 • Услуга:
  • 1416 Издаване на становище за допустимост на инвестиционни намерения за съответствието им с Плана за управление на речния басейн и Плана за управление на риска от наводнения

   Директорът на басейнова дирекция издава становище по компетентност в рамките на процедури, провеждани от компетентния орган по Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие за допустимостта на инвестиционните предложения с приетите План за управление на речния басейн и План за управление на риска от наводнения, становището се изисква служебно.
 • На основание на:
  • Закон за водите - чл. 155, ал. 1, т. 23
  • Наредба за условията и реда за извършване на ОВОС - чл. 4а
  • Наредба за условията и реда за извършване на Оценка за съвместимост на планове, програми и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - чл. 12
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Да
 • Услугата се предоставя от специализираните териториални администрации:
  Общо: 4