Информация за услуга

 • Режим:
  • 1377 Акредитация на верификационни органи за верификация на докладите на операторите на инсталации, участващи в схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове

   Акредитация на верификационни органи за верификация на докладите на операторите на инсталации, участващи в схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове
 • На основание на:
  • Закон за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието (Загл. изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 1.06.2010 г.) - чл. 1, ал. 1, т. 1; чл. 18, ал. 1
  • Устройствен правилник на Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" - чл. 2, ал. 2, т. 1, б. д
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Услугата се предоставя от централните администрации:
  Общо: 1