Информация за услуга

 • Услуга:
  • 1370 Предоставяне на информация за реализирани на територията на Република България инвестиции, които надхвърлят левовата равностойност на 5 000 000 евро

   Българската агенция за инвестиции предоставя на Българския институт по метрология информация за реализираните на територията на Република България инвестиции по смисъла на Закона за насърчаване на инвестициите, които надхвърлят левовата равностойност на 5 000 000 евро.
 • На основание на:
  • Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Загл. изм. – ДВ, бр. 80 от 2018 г.) - чл. 56, ал. 1; чл. 53, ал. 1, т. 3; чл. 53, ал. 2, т. 3
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Да
 • Услугата се предоставя от централните администрации:
  Общо: 1