Информация за услуга

 • Режим:
  • 1367 Издаване на удостоверения за регистрация за извършване на дейности, съгласно Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори

   Производство, преработване или употреба на химически вещества, посочени в приложенията на Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори, могат да извършват само физически и юридически лица, регистрирани по реда на Търговския закон, въз основа на регистрация за производство в Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката и индустрията, създадена със Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба.
 • Удостоверение
  • Стопанска дейност:
   • Промишленост
  • На основание на:
   • Закон за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори - чл. 6, ал. 6; чл. 7; чл. 8, ал. 1; чл. 8, ал. 2
   • Наредба № 16-437 от 4.05.2007 г. за условията и реда за извършване на дейности с токсичните химически вещества и техните прекурсори - чл. 2
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Услугата се предоставя от централните администрации:
   Общо: 1