Информация за услуга

 • Услуга:
  • 1172 Издаване на удостоверения на лица със 71 на сто или над 71 на сто степен на трайно намалена работоспособност или определени вид и степен на увреждане, децата до 16-годишна възраст с трайно увреждане и военноинвалидите за безплатно пътуване с железопътния транспорт в страната два пъти в годината - отиване и връщане

   Лицата със 71 на сто или над 71 на сто степен на трайно намалена работоспособност или определени вид и степен на увреждане, децата до 16-годишна възраст с трайно увреждане и военноинвалидите имат право на безплатно пътуване с железопътния транспорт два пъти в годината. За възползване от правото е необходимо да притежават удостовение, издадено от Дирекция "Социално подпомагане" по настоящ адрес
 • На основание на:
  • Правилник за прилагане на Закона за социално подпомагане - чл. 20
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Услугата се предоставя от централните администрации:
  Общо: 1