Информация за услуга

 • Режим:
  • 1140 Издаване на разрешително за ползване на воден обект с цел изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения

   Издаване на разрешително за ползване на воден обект с цел изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за:
   - регулиране на оттока;
   - линейна инфраструктура, пресичаща водни обекти - аквадукти, мостове, преносни мрежи и проводи;
   - хидрогеоложки проучвания във връзка с дейностите за реинжектиране и за инжектиране на води, за изкуствено подхранване на подземните води и за отвеждане на замърсители в подземните води с научна цел за характеризиране, опазване и възстановяване на водните тела;
   - защита от вредното въздействие на водите;
   - хидротехнически пристанищни съоръжения;
   - плаващи съоръжения в язовири;
   - водовземане от повърхностни води или от подземни води;
   - реинжектиране и за инжектиране на води, за изкуствено подхранване на подземните води.
 • Разрешение
  • Стопанска дейност:
   • Екология и подземни богатства
  • На основание на:
   • Закон за водите - чл. 46, ал. 1, т. 1; чл. 52, ал. 1, т. 4
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Услугата се предоставя от специализираните териториални администрации:
   Общо: 4