Информация за услуга

 • Услуга:
  • 1006 Продължаване срока на лиценз за обществен превоз на товари на територията на Република България

   Срокът на лиценза за извършване на превоз на товари на територията на Република България се продължава за нови 10 години, ако лицензираният превозвач е направил писмено заявление за това преди изтичането на срока на валидност на лиценза и отговаря на изискванията за упражняване на дейността.
 • На основание на:
  • Закон за автомобилните превози - чл. 8, ал. 3
  • Наредба № 33 за обществен превоз на пътници и товари на територията на Репуб-лика България, обн.,ДВ,бр.101 от 1999г.; изм. и доп.,бр.50 от 2000г.; - чл. 80, ал. 3
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Услугата се предоставя от централните администрации:
  Общо: 1