Съвети

 • Акредитационен съвет
 • Висш медицински съвет
 • Висш съвет по фармация
 • Екпсертен съвет по епидемиологичен надзор на заразните болести, имунопрофилактиката и противоепидемичен контрол
 • Експертен консултативен съвет по въпросите на геозащитната дейност в Република България към министъра на регионалното развитие и благоустройството
 • Експертен съвет за одобряване на стратегическите карти за шум и планове за действие
 • Експертен съвет по белодробни болести и туберкулоза
 • Експертен съвет по биоциди
 • Експертен съвет по ХИВ/СПИН и сексуално предавани инфекции
 • Енергиен борд
 • Комисия за лечение в чужбина
 • Комисия за разглеждане на документи за признаване на организации за защита на правата на пациентите за представителни
 • Комисия за регистриране на службите по трудова медицина
 • Комисия по етика за многоцентрови изпитвания
 • Комисия по признаване на професионалната квалификация по регулирана професия и/или специалност в областта на здравеопазването
 • Комисия по прозрачност по ЗЛПХМ
 • Консултативен и координационен съвет по опазване на околната среда в морските води на Черно море
 • Консултативен съвет в областта на проектирането, строителството и инвестиционния процес към министъра на регионалното развитие и благоустройството
 • Консултативен съвет за индустриална стабилност
 • Консултативен съвет за ликвидиране на последствията от добива и преработката на уранова суровина
 • Консултативен съвет за насърчаване на малките и средните предприятия
 • Консултативен съвет към Националния изпълнителен орган /НИО - министъра на труда и социалната политика/ за участие на Република България в Европейската година на равни възможности за всички - 2007
 • Консултативен съвет по въпросите на военноинвалидите и военнопострадалите
 • Координационен съвет
 • Координационен съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната
 • Междуведомствен експертен съвет за преструктуриране на рудодобива и поетапно закриване на неефективни производствени мощности
 • Междуведомствен експертен съвет по преодоляване на вредните последици при прекратяване или ограничаване на производствената дейност във въгледобива
 • Междуведомствен консултативен съвет по устойчиво развитие
 • Междуведомствен съвет за специални обществени поръчки с компенсаторно споразумение
 • Междуведомствен съвет по въпросите на военнопромишления комплекс и мобилизационната готовност на страната
Общо: 86