Координационен съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната

Председател
 • Министър на финансите
  Владислав Иванов Горанов
Членове
 • секретар, директорът на дирекция "Икономическа и финансова политика" на Министерството на финансите
 • Заместник-министър, Министерство на икономиката
  Александър Димитров Манолев
 • Заместник-министър, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
  Велик Занчев
 • Заместник-министър, Министерство на външните работи
  Емилия Иванова Кралева
 • Калин Христов – подуправител на Българската народна банка, ръководещ управление „Емисионно“
 • Председател, Комисия за финансов надзор
  Карина Димитрова Караиванова-Ганозова
 • Заместник-министър, Министерство на вътрешните работи
  Красимир Ципов
 • Заместник-министър, Министерство на финансите
  Маринела Пиринова Петрова
 • Заместник-министър, Министерство на правосъдието
  Николай Станев Проданов
Численост
  • Общо: 16
Наблюдатели
 • генералният директор на Генерална дирекция "Европейски въпроси" на Министерството на външните работи
 • директорът на дирекция "Координация по въпросите на Европейския съюз" в Администрацията на Министерския съвет
 • директорът на дирекция "Икономическа и финансова политика" на Министерството на финансите
 • директорът на дирекция "Международни отношения" на Българската народна банка и/или съветник на управителя на Българската народна банка
Функции
  • 1. организира и координира практическата подготовка на Република България за членство в еврозоната;
  • 2. предлага на Министерския съвет да определи целева дата за приемане на еврото;
  • 3. одобрява документи, дейности и инициативи, свързани с подготовката за присъединяване към еврозоната;
  • 4. разработва проект на Национален план за въвеждане на еврото в Република България, който да бъде предложен за приемане от Министерския съвет;
  • 5. след приемане на плана по т. 4 от Министерския съвет следи за неговото изпълнение и подготвя доклади до Министерския съвет за напредъка по подготовката;
  • 6. при необходимост разработва и предлага за одобрение от Министерския съвет актуализация на приетия Национален план за въвеждане на еврото в Република България;
  • 7. ръководи, организира и координира работата на експертните работни групи
  • 8. предлага мерки за финансово осигуряване, за укрепване на административния капацитет, за реализиране на логистични и на информационно-комуникационни дейности, както и други мерки, необходими за подготовката за въвеждане на еврото в Република България;
  • 9. изпълнява и други задачи, възложени от Министерския съвет във връзка с подготовката за присъединяване към еврозоната.
Области на политика
  • Икономика и финанси
Секретариат
 • Дирекция "Икономическа и финансова политика", Министерство на финансите
Седалище и адрес
  • Област: София (столица)
  • Община: Столична
  • Район: Средец
  • Населено място: гр. София
  • Адрес: ул. Г. С. Раковски № 102
  • Пощенски код: 1000
Данни за кореспонденция
  • Kод за междуселищно избиране: (02)
  • Телефон: 98591