Директор

Лесозащитна станция - гр. Варна

  • Директор
    Мария Златева Кирилова
    • Ръководи и контролира цялостната дейност на ЛЗС Варна
      Акт: Устройствен правилник на лесозащитна станция гр. Варна

Степен на разпоредител с бюджет
    • 3 към Изпълнителна агенция по горите