Подуправител

Национален осигурителен институт

 • Подуправител
  Весела Николова Караиванова-Начева
  • При отсъствие на управителя неговите функции се изпълняват от подуправителя. Подуправителят може да изпълнява функции, които са му възложени от управителя.

   Акт: Кодекс за социално осигуряване
  • 1. Подуправителят упражнява правата на управителя при негово отсъствие.
   2. Подуправителят упражнява отделни правомощия на управителя в случаите на възлагане.
   Акт: Правилник за организацията и дейността на Националния осигурителен институт

Степен на разпоредител с бюджет
  • 1