Управител

Национален осигурителен институт

 • Управител
  Ивайло Цветанов Иванов
  • Управителят:
   1. осъществява оперативното ръководство на Националния осигурителен институт;
   2. утвърждава задължителни за всички физически и юридически лица в страната инструкции, формуляри и други документи, свързани с провеждане на осигуряването във връзка с възложените на Националния осигурителен институт дейности;
   3. внася за утвърждаване в надзорния съвет:
   а) проектите за бюджета на държавното обществено осигуряване и бюджета на Учителския пенсионен фонд;
   б) проектите за отчет за изпълнението на бюджета на държавното обществено осигуряване и отчет за изпълнението на Учителския пенсионен фонд;
   в) проекти за нормативни актове по държавното обществено осигуряване;
   г) проект за правилник за организацията и дейността на Националния осигурителен институт;
   д) проекти на решения за използване на средства от резерва по бюджета на държавното обществено осигуряване;
   4. открива и закрива поделения на Националния осигурителен институт и утвърждава структурата и бюджетите им;
   5. сключва разпоредителни сделки за имуществото на Националния осигурителен институт до размер, определен с правилника за организацията и дейността на Националния осигурителен институт;
   6. дава съгласие за разсрочване на вземания за задължителни осигурителни вноски към фондовете на държавното обществено осигуряване в случаите по чл. 184, 185 и 188 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;
   7. утвърждава разпределението на капитални вложения за стопанисване имуществото на Националния осигурителен институт;
   8. утвърждава и обявява осигурителния доход по чл. 70;
   9. определя цените на услугите и дейностите по чл. 20, ал. 2, т. 5 - 8;
   10. упражнява функциите на:
   а) орган по назначаването по отношение на държавните служители;
   б) работодател по отношение на служителите, работещи по трудово правоотношение.
   Акт: Кодекс за социално осигуряване
  • Управителят на Националния осигурителен институт:
   1. упражнява правомощията по Кодекса за социално осигуряване;
   2. действа като разпоредител първа степен с бюджета на държавното обществено осигуряване и със средствата на Учителския пенсионен фонд;
   3. утвърждава бюджетите на териториалните поделения;
   4. сключва сделки за придобиване на имущество и разпоредителни сделки с имущество на НОИ в размер до 200 000 лв. без ДДС за всеки отделен случай;
   5. организира, ръководи и контролира дейността на НОИ;
   6. определя структурата и утвърждава длъжностното разписание на НОИ;
   7. утвърждава функционалните характеристики на административните звена;
   8. открива, преобразува и закрива отделите и секторите в централното управление и административните звена в териториалните поделения;
   9. утвърждава политиката за информационна сигурност на НОИ, както и мерките за мониторинг и контрол за спазването на тази политика;
   10. гарантира провеждането на политика на откритост и достъпност на дейността на института;
   11. осигурява осъществяването на функцията по вътрешен одит в института;
   12. ръководи организирането на защитата при бедствия и дейностите по отбранително-мобилизационна подготовка;
   13. организира дейността по осигуряване на достъпа до обществена информация.
   Акт: Правилник за организацията и дейността на Националния осигурителен институт

Степен на разпоредител с бюджет
  • 1