Управител

Национален осигурителен институт

 • Управител
  Ивайло Цветанов Иванов
  • Управителят:

   1. осъществява оперативното ръководство на Националния осигурителен институт;

   2. утвърждава задължителни за всички физически и юридически лица в страната инструкции, формуляри и други документи, свързани с провеждане на осигуряването във връзка с възложените на Националния осигурителен институт дейности;

   3. внася за утвърждаване в надзорния съвет:

   а) проектобюджета на държавното обществено осигуряване;

   б) проект за отчет за изпълнение на бюджета на държавното обществено осигуряване;

   в) проекти за нормативни актове по държавното обществено осигуряване;

   г) проект за правилник за организацията и дейността на Националния осигурителен институт;

   д) проекти на решения за използване на средства от резерва по бюджета на държавното обществено осигуряване;

   4. открива и закрива поделения на Националния осигурителен институт и утвърждава структурата и бюджетите им;

   5. сключва разпоредителни сделки за имуществото на Националния осигурителен институт до размер, определен с правилника за организацията и дейността на Националния осигурителен институт;

   6. дава съгласие за разсрочване на вземания за задължителни осигурителни вноски към фондовете на държавното обществено осигуряване в случаите по чл. 184, 185 и 188 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;

   7. утвърждава разпределението на капитални вложения за стопанисване имуществото на Националния осигурителен институт;

   8. утвърждава и обявява осигурителния доход по чл. 70;

   9. определя цените на услугите и дейностите по чл. 20, ал. 2, т. 5 - 8;

   10. упражнява функциите на:

   а) орган по назначаването по отношение на държавните служители;

   б) работодател по отношение на служителите, работещи по трудово правоотношение.
   Акт: Кодекс за социално осигуряване
  • Управителят на Националния осигурителен институт:
   1. упражнява правомощията по Кодекса за социално осигуряване;
   2. действа като разпоредител първа степен с бюджета на държавното обществено осигуряване и със средствата на Учителския пенсионен фонд;
   3. утвърждава бюджетите на териториалните поделения
   4. сключва сделки за придобиване на имущество и разпоредителни сделки с имущество на Националния осигурителен институт в размер до 200 000 лв. без ДДС за всеки отделен случай;
   5. организира, ръководи и контролира дейността на НОИ;
   6. определя структурата и утвърждава длъжностното разписание на НОИ;
   7. утвърждава функционалните характеристики на административните звена;
   8. открива, преобразува и закрива отделите и секторите в централно управление и административните звена в териториалните поделения.
   9. утвърждава политиката за информационна сигурност на НОИ, както и мерките за мониторинг и контрол за спазването на тази политика;
   10. гарантира провеждането на политика на откритост и достъпност на дейността на института;
   11. осигурява осъществяването на функцията по вътрешен одит в института;
   12. ръководи организирането на защитата при бедствия и дейностите по отбранително-мобилизационна подготовка;
   13. организира дейността по осигуряване достъпа до обществена информация.
   Акт: Правилник за организацията и дейността на Националния осигурителен институт

Степен на разпоредител с бюджет
  • 1