Надзорен съвет

Национална здравноосигурителна каса

  • Председател
    Кирил Миланов Ананиев


    • 1. приема правилник за устройството и дейността на НЗОК по предложение на управителя;
      2. участва в изготвянето и приемането на НРД;
      3. одобрява проекта на закон за годишния бюджет на НЗОК след становището на министъра на здравеопазването по чл. 19, ал. 7, т. 3;
      4. одобрява годишния финансов отчет, годишния отчет за изпълнението на бюджета на НЗОК и годишния отчет за дейността на НЗОК;
      5. осъществява контрол върху оперативната дейност на управителя по изпълнението на бюджета, на НРД и по дейността на НЗОК;
      6. взема решение за временно възлагане на подуправителя на НЗОК да изпълнява длъжността управител на НЗОК в случаите по чл. 19, ал. 4;
      7. взема решения за използване на средства от резерва на НЗОК;
      8. взема решения за вътрешно преразпределяне на средства за административни разходи и на средства за разходи за придобиване на дълготрайни активи в рамките на утвърдения бюджет на НЗОК;
      9. взема решения за сключване на сделки над определения от правилника за устройството и дейността на НЗОК размер;
      10. взема решения за сключване на договори за заем и тяхното обезпечаване;
      11. определя изискванията за заемане на длъжността и приема правилата за провеждане на конкурси за директори на РЗОК;
      12. одобрява прогнозните обеми и цени на медицинската помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 в съответствие със становището на министъра на финансите и на министъра на здравеопазването по чл. 19, ал. 7, т. 12;
      13. одобрява методиките за остойностяване и за заплащане на медицинската помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 в съответствие със становището на министъра на финансите и на министъра на здравеопазването по чл. 55е, ал. 1.

      Акт: Закон за здравнотоосигуряване
    • Надзорен съвет на Националната здравноосигурителна каса
      упражнява правомощията си в съответствие със ЗЗО и действащото законодателство, както и:
      1. утвърждава инвестиционната програма на НЗОК;
      2. дава съгласие за откриване на процедури по възлагане на обществени поръчки на стойност, равна или по-висока от стойностите, определени в чл. 14, ал. 1 и 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП);
      3. извън случаите по т. 2 взема решения за сключване на сделки на стойност над 100 000 лв. без ДДС за всеки отделен случай;
      4. взема решение за придобиване и разпореждане с недвижими имоти;
      5. издава актове, предвидени в Закона за бюджета на НЗОК за съответната година;
      6. възлага на управителя да изготвя и приема проект на наредба за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 5, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ), на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели и го внася пред министъра на здравеопазването;
      7. утвърждава, по предложение на управителя на НЗОК, процедура за отпускане на лекарствени продукти по реда на чл. 56, ал. 3 ЗЗО;
      8. утвърждава по предложение на управителя процедури за договаряне на отстъпки по реда на чл. 45, ал. 10 ЗЗО;
      9. утвърждава девет представители на НЗОК за водене на преговори с Българския фармацевтичен съюз за определяне на условията и реда за сключване на договори за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 5, т. 1 ЗЛПХМ;
      10. определя представители на НЗОК в Акредитационния съвет към Министерството на здравеопазването съгласно чл. 88а, ал. 5 от Закона за лечебните заведения;
      11. осигурява в рамките на правомощията си по действащото законодателство изпълнението на закона за бюджета на НЗОК за съответната година;
      12. осъществява методологично и управленско съдействие на управителя;
      13. издава актове по прилагане на НРД по предложение на управителя;
      14. командирова управителя на НЗОК в чужбина чрез председателя на НС;
      15. осъществява други правомощия, предвидени в действащото законодателство.

      Акт: Правилник за устройство и дейността на Национална здравноосигурителна каса

Степен на разпоредител с бюджет
    • 1

Членове

  • Андрей Младенов Дамянов
  • Боян Йорданов Бойчев
  • Галя Пенкова Димитрова
  • Иван Ангелов Кокалов
  • Красимир Борисов Гигов
  • Лъчезар Димитров Борисов
  • Николина Костадинова Сотирова
  • Теодор Борисов Василев