Надзорен съвет

Национална здравноосигурителна каса

 • Председател
  Жени Николаева Бумбарова-Начева


  • 1. приема правилник за устройството и дейността на НЗОК по предложение на управителя;
   2. участва в изготвянето и приемането на НРД;
   3. одобрява проекта на закон за годишния бюджет на НЗОК след становището на министъра на здравеопазването по чл. 19, ал. 7, т. 3;
   4. одобрява годишния финансов отчет, годишния отчет за изпълнението на бюджета на НЗОК и годишния отчет за дейността на НЗОК;
   5. осъществява контрол върху оперативната дейност на управителя по изпълнението на бюджета, на НРД и по дейността на НЗОК;
   6. взема решение за временно възлагане на подуправителя на НЗОК да изпълнява длъжността управител на НЗОК в случаите по чл. 19, ал. 4;
   7. взема решения за използване на средства от резерва на НЗОК;
   8. взема решения за вътрешно преразпределяне на средства за административни разходи и на средства за разходи за придобиване на дълготрайни активи в рамките на утвърдения бюджет на НЗОК;
   9. взема решения за сключване на сделки над определения от правилника за устройството и дейността на НЗОК размер;
   10. взема решения за сключване на договори за заем и тяхното обезпечаване;
   11. определя изискванията за заемане на длъжността и приема правилата за провеждане на конкурси за директори на РЗОК;
   12. одобрява прогнозните обеми и цени на медицинската помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 в съответствие със становището на министъра на финансите и на министъра на здравеопазването по чл. 19, ал. 7, т. 12;
   13. одобрява методиките за остойностяване и за заплащане на медицинската помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 в съответствие със становището на министъра на финансите и на министъра на здравеопазването по чл. 55е, ал. 1.

   Акт: Закон за здравнотоосигуряване
  • Надзорен съвет на Националната здравноосигурителна каса
   упражнява правомощията си в съответствие със ЗЗО и действащото законодателство, както и:
   1. утвърждава инвестиционната програма на НЗОК;
   2. дава съгласие за откриване на процедури по възлагане на обществени поръчки на стойност, равна или по-висока от стойностите, определени в чл. 14, ал. 1 и 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП);
   3. извън случаите по т. 2 взема решения за сключване на сделки на стойност над 100 000 лв. без ДДС за всеки отделен случай;
   4. взема решение за придобиване и разпореждане с недвижими имоти;
   5. издава актове, предвидени в Закона за бюджета на НЗОК за съответната година;
   6. възлага на управителя да изготвя и приема проект на наредба за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 5, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ), на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели и го внася пред министъра на здравеопазването;
   7. утвърждава, по предложение на управителя на НЗОК, процедура за отпускане на лекарствени продукти по реда на чл. 56, ал. 3 ЗЗО;
   8. утвърждава по предложение на управителя процедури за договаряне на отстъпки по реда на чл. 45, ал. 10 ЗЗО;
   9. утвърждава девет представители на НЗОК за водене на преговори с Българския фармацевтичен съюз за определяне на условията и реда за сключване на договори за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 5, т. 1 ЗЛПХМ;
   10. определя представители на НЗОК в Акредитационния съвет към Министерството на здравеопазването съгласно чл. 88а, ал. 5 от Закона за лечебните заведения;
   11. осигурява в рамките на правомощията си по действащото законодателство изпълнението на закона за бюджета на НЗОК за съответната година;
   12. осъществява методологично и управленско съдействие на управителя;
   13. издава актове по прилагане на НРД по предложение на управителя;
   14. командирова управителя на НЗОК в чужбина чрез председателя на НС;
   15. осъществява други правомощия, предвидени в действащото законодателство.

   Акт: Правилник за устройство и дейността на Национална здравноосигурителна каса

Степен на разпоредител с бюджет
  • 1

Членове

 • Бойко Маринов Пенков
 • Галя Пенкова Димитрова
 • Григор Димитров
 • Иван Ангелов Кокалов
 • Оля Василева
 • Пламен Енчев Таушанов
 • Росица Атанасова Велкова-Желева
 • Теодор Борисов Василев