Комисия за публичен надзор над регистрираните одитори

Комисия за публичен надзор над регистрираните одитори

 • Председател
  Огнян Георгиев Симеонов
  • Чл. 77. (1) В изпълнение на своите функции Комисията:
   1. упражнява надзорните правомощия по чл. 71, ал. 2, т. 1 - 3, като може да бъде
   подпомагана от съответните органи на ИДЕС;
   2. упражнява надзор за законосъобразното и ефективно изпълнение на функциите
   по чл. 36, ал. 1, т. 1 - 5, за изпълнението на правилата и методическите указания по
   чл. 71, ал. 3, т. 2 и 4, както и за спазване на изискванията за независимост и липса на
   конфликт на интереси по чл. 54;
   3. връща за допълнителна или повторна проверка случаите, в които качеството на
   извършените инспекции за гарантиране на качеството на професионалната дейност на
   регистриран одитор е незадоволително;
   4. определя член или членове, които да участват в инспекциите за гарантиране на
   качеството на професионалната дейност на регистриран одитор при повтарящо се
   неспазване на определени срокове за приключване или при незадоволително качество
   на инспекциите;
   5. извършва разследвания по своя преценка или при получени сигнали и
   предложения за предполагаеми нарушения при извършването на задължителен
   финансов одит и/или предоставянето на свързани с одита услуги; в тези случаи
   Комисията може да бъде подпомагана от съответните органи на ИДЕС; при
   получаването на сигнали за нарушения при предоставянето на услуги, различни от
   задължителен финансов одит и/или свързани с одита услуги, Комисията може да
   възложи на ИДЕС извършването на проверки по тях;
   6. извършва постоянно наблюдение на развитието на пазара на предоставяне на
   услуги във връзка със задължителния одит на финансови отчети на предприятие от
   обществен интерес, като по-специално оценява:
   а) рисковете, произтичащи от наличието на пропуски, свързани с качеството на
   дейността на регистрираните одитори, включително систематични пропуски в рамките
   на одиторска мрежа, които могат да доведат до преустановяване на дейността на всяко
   одиторско дружество, затрудненията в предоставянето на услуги по задължителен
   одит в конкретен сектор или за различни сектори, концентрирането на риск от
   одиторски пропуски и въздействието върху цялостната стабилност на финансовия
   сектор;
   б) нивата на концентрация на пазара, включително в конкретни сектори;
   в) резултатите от дейността на одитните комитети;
   г) необходимост от приемане на мерки за смекчаване на рисковете, посочени в
   буква „а";
   7. уведомява органите на прокуратурата при установяване на данни за извършени
   престъпления;
   8. осъществява сътрудничеството със съответните органи на Европейския съюз, с
   компетентните органи на другите държави - членки на Европейския съюз, или на трети
   държави, отговарящи за задължителния финансов одит;
   9. може да изисква от регистрираните одитори, ИДЕС, одитираните предприятия,
   одитните комитети и други свързани с тях лица предоставянето в определени от нея
   срокове на заверени копия на документи, справки и друга информация;
   10. упражнява други правомощия, свързани с отговорностите и функциите по чл.
   71.
   Акт: Закон за независимия финансов одит

Степен на разпоредител с бюджет
  • 1

Членове

 • Ваня Донева Георгиева
 • Иван Мавров
 • Ирена Милчева Михайлова
 • Огнян Симеонов
 • Радослав Христов Йорданов
 • Симеон Милев
 • Стефан Александров Белчев
 • Тодор Шопов
 • Христо Маврудиев