Комисия за защита на конкуренцията

Комисия за защита на конкуренцията

 • Председател
  Юлия Рачева Ненкова
  Електронна поща: jnenkova@cpc.bg
  • Председателят на комисията:
   1. представлява комисията или оправомощава лица, които да я представляват;
   2. организира и ръководи дейността на комисията;
   3. насрочва и ръководи заседанията на комисията;
   4. утвърждава щатното разписание на администрацията на комисията;
   5. сключва, изменя и прекратява трудовите и служебните правоотношения със служителите от администрацията;
   6. организира и привежда в изпълнение влезлите в сила решения на комисията;
   7. утвърждава актове на комисията извън актовете по чл. 8, т. 14;
   8. изпълнява бюджета;
   9. информира обществеността за дейността на комисията чрез средствата за масово осведомяване;
   10. осъществява международното сътрудничество на Република България с международни организации или с органи от други държави в областта на защитата на конкуренцията.
   Акт: ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

Степен на разпоредител с бюджет
  • 1

Заместници

 • Заместник Димитър Иванов Кюмюрджиев

Членове

 • Анна Георгиева Янева
 • Георгица Петрова Стоянова
 • Красимир Георгиев Витанов
 • Красимир Йорданов Зафиров
 • Пламен Веселинов Киров