Държавна комисия

Държавна комисия по сигурността на информацията

 • Председател
  Борис Димитров
  • В качестото си на държавен орган по сигурността на информацията, Държавната комисия по сигурността на информацията /ДКСИ /, осъществява политиката на Република България за защита на класифицираната информация.
   Акт: Закон за защита на класифицираната информация
  • Организира, осъществява, координира и контролира дейността по защитата на класифицираната информация.
   Акт: Закон за защита на класифицираната информация
  • Осигурява еднаквата защита на класифицираната информация.
   Акт: Закон за защита на класифицираната информация
  • Осъществява своята дейност в тясно взаимодействие с органите на Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, Министерството на външните работи и службите за сигурност и за обществен ред.
   Акт: Закон за защита на класифицираната информация
  • Определя насоки и утвърждава планове за действие на организационните единици в случаи на възникване на опасност от увреждане на държавни интереси, вследствие на нерегламентиран достъп до класифицирана информация.
   Акт: Закон за защита на класифицираната информация
  • Извършва анализ и оценка на готовността по защита на класифицираната информация за случаи на възникване на опасност от увреждане на защитените от закона интереси, вследствие на нерегламентиран достъп до класифицирана информация и дава задължителни указания в тази област.
   Акт: Закон за защита на класифицираната информация
  • Организира и провежда превантивна дейност за предотвратяване и намаляване на вредните последици от нерегламентиран достъп до класифицирана информация.
   Акт: Закон за защита на класифицираната информация
  • Разработва и внася за приемане от Министерския съвет проекти на нормативни актове в областта на защитата на класифицираната информация.
   Акт: Закон за защита на класифицираната информация
  • Организира и осигурява функционирането на регистратурите в областта на международните отношения.
   Акт: Закон за защита на класифицираната информация
  • Организира, контролира и отговаря за изпълнението на задълженията за защита на класифицираната информация, съдържащи се в международни договори, по които Република България е страна.
   Акт: Закон за защита на класифицираната информация
  • Осъществява общо ръководство на дейността по проучванията за надеждност на лицата, на които е необходимо да работят с класифицирана информация, и по издаването на разрешение за достъп до съответното ниво на класифицирана информация, наричано по-нататък "разрешение".
   Акт: Закон за защита на класифицираната информация
  • Осъществява общо ръководство на дейността по проучване на физически или юридически лица, кандидатстващи за сключването на договор или изпълняващи договор, свързан с достъп до класифицирана информация, и утвърждава образец на удостоверение за сигурност, съгласно този закон, наричано по-нататък "удостоверение".
   Акт: Закон за защита на класифицираната информация
  • Извършва проучване съвместно със службите за сигурност и по тяхно предложение издава разрешение на лицата, предложени за назначаване като служители по сигурността на информацията.
   Акт: Закон за защита на класифицираната информация
  • Издава сертификати, потвърждаващи пред чуждестранни власти, че български физически или юридически лица притежават разрешение, съответно удостоверение.
   Акт: Закон за защита на класифицираната информация
  • Извършва съвместно със службите за сигурност проучване на български граждани, които кандидатстват за заемане на длъжности или за изпълнение на конкретно възложени задачи, налагащи работа с класифицирана информация на друга държава или международна организация, след постъпване на писмено искане от компетентния орган за сигурност на информацията на съответната държава или международна организация.
   Акт: Закон за защита на класифицираната информация
  • Води единни регистри на издадените, отнетите или прекратените разрешения, удостоверения, сертификати и потвърждения, на отказите за издаването или прекратяването на такива, както и регистър на материалите и документите, съдържащи класифицирана информация, представляваща държавна или служебна тайна.
   Акт: Закон за защита на класифицираната информация
  • Уведомява незабавно министър-председателя в случай на нерегламентиран достъп до класифицирана информация с ниво на класификация "Строго секретно".
   Акт: Закон за защита на класифицираната информация
  • Организира и координира обучението за работа с класифицирана информация.
   Акт: Закон за защита на класифицираната информация
  • Осъществява методическо ръководство спрямо служителите по сигурността на информацията.
   Акт: Закон за защита на класифицираната информация
  • Осъществява общ контрол по защитата на класифицираната информация, съхранявана, обработвана и предавана в автоматизирани информационни системи или мрежи.
   Акт: Закон за защита на класифицираната информация
  • Дава разрешения за посещение на лица за извършване на инспекции, провеждани по силата на международни договори за взаимна защита на класифицираната информация.
   Акт: Закон за защита на класифицираната информация
  • Може да изисква информация от информационните масиви на службите за сигурност и за обществен ред.
   Акт: Закон за защита на класифицираната информация
  • Получава незабавно и безплатно необходимата информация от държавните органи и органите на местното самоуправление.
   Акт: Закон за защита на класифицираната информация
  • Получава незабавно и безплатно необходимата информация от физическите и юридическите лица, съгласно действащите закони. Лицата могат да откажат да предоставят информация, която не е свързана с проучване за надеждност, за което са дали съгласие или са били уведомени по съответния ред.
   Акт: Закон за защита на класифицираната информация
  • Издава задължителни указания до задължените по закона субекти.
   Акт: Закон за защита на класифицираната информация
  • Относно цялостната дейност по състоянието на защитата на класифицираната информация, председателят на ДКСИ представя годишен доклад пред Министерския съвет.
   Акт: Закон за защита на класифицираната информация
  • Изпълнява и други функции, възложени й със закон или с акт на Министерския съвет.
   Акт: Устройствен правилник на Държавната комисия по сигурността на информацията и на нейната администрация

Степен на разпоредител с бюджет
  • 1

Заместници

 • Заместник-председател Иван Павлов

Членове

 • Алекси Алексиев
 • Иво Великов
 • Симеон Николов