Кмет на район

Районна администрация - Искър

 • Кмет на район
  Ивайло Елков Цеков
  • Изпълнява бюджета на общината в частта му за района или кметството
   Акт: Закон за местното самоуправление и местната администрация
  • Организира провеждането на благоустройствени, комунални и други мероприятия
   Акт: Закон за местното самоуправление и местната администрация
  • Отговаря за стопанисването на определени от общинския съвет обекти на общинската собственост
   Акт: Закон за местното самоуправление и местната администрация
  • Назначава и освобождава служителите от общинската администрация в района или кметството, които подпомагат неговата дейност, в съответствие с утвърдената численост и структура
   Акт: Закон за местното самоуправление и местната администрация
  • Приема мерки за подобряване и възстановяване на околната среда и организира охраната на полските имоти
   Акт: Закон за местното самоуправление и местната администрация
  • Води регистрите на населението и за гражданското състояние и изпраща актуализационни съобщения до ЕСГРАОН
   Акт: Закон за местното самоуправление и местната администрация
  • Осигурява извършването на административни услуги на физически и юридически лица
   Акт: Закон за местното самоуправление и местната администрация
  • Осигурява спазването на обществения ред; има правомощията по Закона за Министерството на вътрешните работи, на съответната територия до пристигане на полицейския орган
   Акт: Закон за местното самоуправление и местната администрация
  • Организира и ръководи защитата на населението при бедствия и аварии
   Акт: Закон за местното самоуправление и местната администрация
  • Представлява района или кметството пред населението, пред обществени и политически организации и пред други райони или кметства
   Акт: Закон за местното самоуправление и местната администрация
  • Организира изпълнението на актовете на общинския съвет и на кмета на общината, отнасящи се до територията и гражданите на района или кметството
   Акт: Закон за местното самоуправление и местната администрация
  • Изпълнява функции, възложени му от кмета на общината
   Акт: Закон за местното самоуправление и местната администрация
  • Кметът на район и кметът на кметство могат да участват в заседанията на общинския съвет с право на съвещателен глас. Те се изслушват задължително при обсъждане на въпроси, отнасящи се за кметството или за района
   Акт: Закон за местното самоуправление и местната администрация
  • На кметовете на райони и кметства могат да бъдат възлагани и други функции със закон или друг нормативен акт, както и с Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрацияна в зависимост от конкретните особености на общината, районите или кметствата
   Акт: Закон за местното самоуправление и местната администрация

Степен на разпоредител с бюджет
  • 2 към Общинска администрация - Столична община

Заместници

 • Заместник-кмет
  Любен Тончев Тончев
 • Заместник-кмет
  Петър Николов Моллов