Изпълнителен директор

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури

 • Изпълнителен директор
  Галин Янков Николов
  • 1. Представлява, ръководи, координира, контролира дейност на агенцията;
   Акт: Устройствен правилник на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури
  • 2. прилага държавната политика в изпълнение на Общата политика по рибарство (ОПР) на ЕС;
   Акт: Устройствен правилник на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури
  • 3.прилага държавната политика по изпълнение на ОПРСР;

   Акт: Устройствен правилник на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури
  • 4. планира, разпределя и контролира използването на предоставените на агенцията финансови и материални ресурси;
   Акт: Устройствен правилник на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури
  • 5. одобрява проекти на програми за опазване на рибните ресурси, развитие на рибарството и аквакултурите и подобряване работата на администрацията;
   Акт: Устройствен правилник на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури
  • 6. одобрява или отхвърля с мотивирана заповед заявленията за кандидатстване по проекти за усвояване на средства от Европейския фонд по рибарство и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и подписва договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПРСР;
   Акт: Устройствен правилник на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури
  • 7. утвърждава документи и издава индивидуални административни актове, свързани с развитието на дейностите и организацията на работа на агенцията, в рамките на своята компетентност;
   Акт: Устройствен правилник на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури
  • 8.представя на министъра на земеделието и храните за утвърждаване проект на годишен план за действие на агенцията и проект на бюджет на агенцията за следващата година във вид и разбивка съгласно нормативните актове и/или вътрешните правила;
   Акт: Устройствен правилник на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури
  • 9. представя на министъра на земеделието и храните годишни отчети за реализацията на плана за действие на агенцията, в т. ч. на дейности по Общата политика в областта на рибарството във вид и разбивка съгласно нормативните актове и/или вътрешните правила;
   Акт: Устройствен правилник на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури
  • 10.организира разработването на нормативни актове, свързани с дейността на агенцията;
   Акт: Устройствен правилник на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури
  • 11. утвърждава необходимите документи, графици и други за организацията и провеждането на рибностопанските мероприятия, свързани с опазването, контрола и възпроизводството на рибните ресурси и развитието на аквакултурата, на курсове и изпитите за квалификация и подготовка на кадрите на агенцията и на кандидатите за получаване на разрешителни за стопански риболов;
   Акт: Устройствен правилник на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури
  • 12. сключва договори, свързани с прилагането на Закона за рибарството и аквакултурите и на подзаконовите нормативни актове по прилагането му;
   Акт: Устройствен правилник на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури
  • 13. утвърждава длъжностното разписание в агенцията, създава и закрива отдели и сектори;

   Акт: Устройствен правилник на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури
  • 14. упражнява функциите на орган по назначаването по отношение на държавните служители и на работодател по отношение на служителите, работещи по трудово правоотношение в агенцията, и определя индивидуалния размер на възнагражденията в съответствие с изискванията на нормативните актове;
   Акт: Устройствен правилник на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури
  • 15. сформира работни групи и комисии за изпълнение на задачите на агенцията;
   Акт: Устройствен правилник на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури
  • 16. прилага държавната политика в областта на любителския риболов;
   Акт: Устройствен правилник на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури
  • 17. ръководи информационната политика, като осигурява публичност и прозрачност на дейността на агенцията;
   Акт: Устройствен правилник на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури
  • 18. изпълнява функциите на служител по сигурността на информацията в съответствие с изискванията на Закона за защита на класифицираната информация;
   Акт: Устройствен правилник на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури
  • 19. участва в консултативен съвет към министъра на земеделието и храните за решаване на проблеми от
   неговата компетентност, в който могат да бъдат привличани външни експерти;

   Акт: Устройствен правилник на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури
  • 20. възлага на юрисконсултите на агенцията осъществяването на процесуалното представителство пред всички съдилища и
   административни органи на територията на Република България;
   Акт: Устройствен правилник на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури
  • 21. контролира постъпването на информация на интернет страницата на агенцията, касаеща дейността й;

   Акт: Устройствен правилник на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури
  • 22. участва при осъществяването на съвместни проверки и проекти за прилагане и адаптиране към българските условия на успешните антикорупционни практики и инструменти, прилагани в страните - членки на ЕС;
   Акт: Устройствен правилник на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури
  • 23. осъществява и други функции във връзка с административния контрол, произтичащи от нормативни актове или възложени от министъра на земеделието и храните съобразно правомощията му.
   Акт: Устройствен правилник на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури

Степен на разпоредител с бюджет
  • 2 към Министерство на земеделието, храните и горите

Заместници

 • Заместник изпълнителен директор
  Милен Тасков Методиев
 • Заместник изпълнителен директор
  Николай Иванов Иванов