Министър на културата

Министерство на културата

 • Министър на културата
  Боил Василев Банов
  • 1. ръководи разработването на стратегическите цели и приоритети на политиката в областта на културата;


   Акт: Устройствен правилник на Министерството на културата
  • 2. организира разработването на краткосрочни програми, както и текущата дейност на министерството за постигане целите на политиката в областта на културата;


   Акт: Устройствен правилник на Министерството на културата
  • 3. създава условия за участие в обсъждането и провеждането на държавната политика в областта на културата с граждански сдружения, неправителствени организации и обществените съвети, работещи в областта на културата, като осигурява активното взаимодействие с тях при разработването, реализацията и мониторинга на отделни програми и проекти за осъществяването й;


   Акт: Устройствен правилник на Министерството на културата
  • 4. ръководи разработването на секторни политики за развитието на сценичните изкуства и филмовото изкуство;


   Акт: Устройствен правилник на Министерството на културата
  • 5. осъществява контрол по спазването на разпоредбите на Закона за авторското право и сродните му права и на Закона за културното наследство;


   Акт: Устройствен правилник на Министерството на културата
  • 6. участва в разработването, организирането, координирането и контролирането на изпълнението на държавната политика, свързана с членството на Република България в Европейския съюз; предлага и провежда мерки за въвеждане на стандартите и законодателството на Европейския съюз в областта на своите правомощия;


   Акт: Устройствен правилник на Министерството на културата
  • 7. ръководи разработването и осъществява политиката на министерството за участие в програми и проекти, финансирани от структурните фондове на Европейския съюз и от други международни програми;


   Акт: Устройствен правилник на Министерството на културата
  • 8. организира, координира и контролира преговорите, сключването и изпълнението на многостранни и двустранни международни договори, споразумения за сътрудничество в областта на културата, както и други договори в областите на своята дейност;


   Акт: Устройствен правилник на Министерството на културата
  • 9. участва в пленарни заседания на Народното събрание и в заседания на парламентарните комисии;


   Акт: Устройствен правилник на Министерството на културата
  • 10. отговаря за дейността си пред Народното събрание в рамките на процедурата за парламентарен контрол;


   Акт: Устройствен правилник на Министерството на културата
  • 11. ръководи подготовката на проекти на нормативни актове в областта на културата;


   Акт: Устройствен правилник на Министерството на културата
  • 12. прави предложения за изменение на действащи и за приемане на нови нормативни актове съгласно правомощията си;


   Акт: Устройствен правилник на Министерството на културата
  • 13. упражнява правата на собственост на държавата и по възлагане на управлението в едноличните търговски дружества с държавно имущество; осъществява правата на държавата като акционер или съдружник в търговските дружества;


   Акт: Устройствен правилник на Министерството на културата
  • 13. упражнява правата на собственост на държавата и по възлагане на управлението в едноличните търговски дружества с държавно имущество; осъществява правата на държавата като акционер или съдружник в търговските дружества;


   Акт: Устройствен правилник на Министерството на културата
  • 14. координира и контролира дейността по управление на недвижимите имоти, предоставени за управление на министерството;


   Акт: Устройствен правилник на Министерството на културата
  • 15. координира и контролира дейностите на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра;


   Акт: Устройствен правилник на Министерството на културата
  • 16. организира и осъществява дейността по предоставяне на концесии на недвижими културни ценности и изпълнението на концесионните договори съгласно Закона за културното наследство и Закона за концесиите;


   Акт: Устройствен правилник на Министерството на културата
  • 17. осъществява финансово подпомагане на културни инициативи от Националния културен календар и обявява конкурси за подпомагане на творчески проекти в различните области на изкуствата;


   Акт: Устройствен правилник на Министерството на културата
  • 18. осъществява постоянно сътрудничество с органите на изпълнителната власт и с органите на местното самоуправление с цел провеждане на ефективна регионална и местна културна политика и ресурсното й подпомагане;


   Акт: Устройствен правилник на Министерството на културата
  • 19. прави предложения до Министерския съвет за създаване, преобразуване и закриване на държавни културни институти;


   Акт: Устройствен правилник на Министерството на културата
  • 20. прави предложения до Министерския съвет за създаване, преобразуване и закриване на българските културни институти в чужбина и осъществява методическо и финансово ръководство на дейността им;


   Акт: Устройствен правилник на Министерството на културата
  • 21. съдейства за приобщаване на българите в чужбина към целите на националната културна политика;


   Акт: Устройствен правилник на Министерството на културата
  • 22. сключва договори с директорите на държавни културни институти за осъществяване на творческата им дейност, при условие че необходимите за това средства са в рамките на разходите по бюджета на културния институт за съответната година;


   Акт: Устройствен правилник на Министерството на културата
  • 23. осъществява други правомощия, възложени му със закон или с акт на Министерския съвет.


   Акт: Устройствен правилник на Министерството на културата

  Състав на политически кабинет

  Заместник-министър Амелия Гешева

  Заместник-министър Румен Димитров

  Численост

  Щатна численост
  • Общо: 1
  • В т.ч. брой съветници, експерти, технически сътрудници: 0
  • По служебно правоотношение: 0
  • По трудово правоотношение: 1

  Незаети длъжности
  • Общо: 0
  • По служебно правоотношение: 0
  • По трудово правоотношение: 0

  Функции на политически кабинет

  • подпомага министъра при изготвянето на стратегии, програми и решения, осигуряващи провеждането на правителствената политика в сферата на правомощията му
  • осъществява връзките на министъра и на министерството с другите органи на държавното управление, както и със законодателната власт
  • отговаря за представянето на решенията на министъра и за довеждането им до знанието на обществеността
  • организира и осъществява връзките на министъра с обществеността

Степен на разпоредител с бюджет
  • 1

Области на политика
  • Култура

Заместници

 • Заместник-министър
  Амелия Гешева
  • подпомага министъра при изготвянето на стратегии, програми и решения, осигуряващи провеждането на правителствената политика в сферата на правомощията му;
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на културата
 • Заместник-министър
  Румен Димитров
  • подпомага министъра при изготвянето на стратегии, програми и решения, осигуряващи провеждането на правителствената политика в сферата на правомощията му;
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на културата