Конкурси за област София (столица)

Звено: Специализирана администрация / Главна дирекция "Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях"
Административна структура: Държавна агенция за метрологичен и технически надзор
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 22.05.2018 г. 17:00
Звено: Специализирана администрация / Главна дирекция "Инспекция за държавен технически надзор"
Административна структура: Държавна агенция за метрологичен и технически надзор
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 23.05.2018 г. 17:00
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Мрежова и информационна сигурност" / Отдел "Мрежова информационна сигурност"
Административна структура: Държавна агенция "Електронно управление"
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 23.05.2018 г. 17:00
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Мрежова и информационна сигурност" / Отдел "Мрежова информационна сигурност"
Административна структура: Държавна агенция "Електронно управление"
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 23.05.2018 г. 17:00
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Мониторинг и оценка на околната среда " / Отдел "Инвентаризации на емисии"
Административна структура: Изпълнителна агенция по околна среда
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 23.05.2018 г. 17:30
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Мониторинг и оценка на околната среда " / Отдел "Мониторинг на биологичното разнообразие, горките екосистеми и почвите."
Административна структура: Изпълнителна агенция по околна среда
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 23.05.2018 г. 17:30
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Мониторинг и оценка на околната среда " / Отдел "Мониторинг на биологичното разнообразие, горките екосистеми и почвите."
Административна структура: Изпълнителна агенция по околна среда
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 23.05.2018 г. 17:30
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Главна дирекция "Лабораторно-аналитична дейност" / Отдел "Регионална лаборатория Враца"
Административна структура: Изпълнителна агенция по околна среда
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 23.05.2018 г. 17:30
Звено: Специализирана администрация / Направление "Зелена система, екология и земеползване" / Дирекция "Климат, енергия и въздух" / Отдел "Климат и енергия"
Административна структура: Общинска администрация - Столична община, София (столица)
Брой свободни места: 2
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 24.05.2018 г. 18:00
Звено: Самостоятелни териториални звена / "Териториално поделение" - София (столица) / Дирекция "Обща администрация" - София-град - София (столица) / Отдел "Финансово-стопанска дейност" - София-град / Сектор "Счетоводство на административната издръжка и стопанска дейност" - София-град
Административна структура: Национален осигурителен институт
Брой свободни места: 2
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 25.05.2018 г. 16:30
Общо: 52