Национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете

Председател
 • Министър на труда и социалната политика
  Бисер Христов Петков
Членове
 • Министерство на труда и социалната политика; заместник-министър
 • Министерство на образованието и науката; заместник-министър
 • Министерство на външните работи; заместник-министър
 • Министерство на правосъдието; заместник-министър
 • Министерство на вътрешните работи; заместник-министър
 • Министерство на отбраната; заместник-министър
 • Министерство на финансите; заместник-министър
 • Министерство на здравеопазването; заместник-министър
 • Министерство на икономиката; заместник-министър
 • Министерство на земеделието и храните; заместник-министър
 • Министерство на регионалното развитие и благоустройството; заместник-министър
 • Министерство на културата; заместник-министър
 • Министерство на околната среда и водите; заместник-министър
 • Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията; заместник-министър
 • Министерство на младежта и спорта; заместник-министър
 • Министерство на енергетиката; заместник-министър
 • Министерство на туризма; заместник-министър
 • Председател, Държавна агенция за закрила на детето
  Елеонора Стоянова Лилова
 • Председател, Държавна агенция за бежанците
  Петя Ангелова Първанова
 • Управител, Национален осигурителен институт
  Ивайло Цветанов Иванов
 • Председател, Национален статистически институт
  Сергей Цветанов Цветарски
 • Председател, Комисия за защита от дискриминация
  Ана Владимирова Джумалиева
 • Председател, Съвет за електронни медии
  София Владимирова
 • Омбудсманът на Република България
 • представителните организации на работниците и служителите на национално равнище, представителните организации на работодателите на национално равнище
 • Националното сдружение на общините в Република България; представител
 • ръководителят на отдела, който отговаря за политиката за равни възможности на мъжете и жените в Министерството на труда и социалната политика
Численост
  • Общо: 31
Функции
  • 1. координиращ и консултативен орган, който подпомага МС в разработването и провеждането на държавната политика по равнопоставеност на жените и мъжете;
  • 2. орган за осъществяване на консултации, сътрудничество и координация между централни и териториални органи на изпълнителната власт и структурите на гражданското общество.
Области на политика
  • Правосъдие и граждански права
Секретариат
 • Отдел "Равни възможности, антидискриминация и социални помощи", Министерство на труда и социалната политика
Седалище и адрес
  • Област: София (столица)
  • Община: Столична
  • Район: Оборище
  • Населено място: гр. София
  • Адрес: ул. "Триадица" No 2
Данни за кореспонденция
  • Kод за междуселищно избиране: (02)
  • Телефон: 8119 443
  • Факс: 988 44 05
  • Е-mail: mlsp@mlsp.government.bg
  • Уеб сайт: www.mlsp.government.bg