Междуведомствен съвет по експортно застраховане

Председател
 • Министър на икономиката
  Емил Любенов Караниколов
Членове
 • Представител на
  Дирекция "Застрахователен надзор"
  Комисия за финансов надзор
 • Заместник-министър, Министерство на икономиката
  Александър Димитров Манолев
 • Представител на
  Дирекция "Външноикономически отношения"
  Министерство на външните работи
 • Представител на
  Министерство на финансите
 • Представител на
  Дирекция "Държавни помощи и регулации"
  Министерство на земеделието, храните и горите
 • Представител на
  Дирекция "Външноикономическа политика"
  Министерство на икономиката
Численост
  • Общо: 7
Функции
  • Междуведомственият съвет провежда държавната политика при застраховане и презастраховане на непазарен риск, включително следните експортни рискове: 1. производство на български стоки и услуги за износ; 2. финансиране износа на български стоки и услуги; 3. български инвестиции в чужбина срещу политически риск; 4. банкови кредити, предназначени за реализиране на български инвестиции в чужбина; 5. банкови гаранции, свързани с осъществяване на износ на български стоки, както и извършването на услуги, или свързани с изпълнението на проекти с международно финансиране; 6. предекспортно финансиране; 7. презастраховане на застрахователни договори за рискове, сключени от чужди институции за експортно застраховане при условията на взаимност, съгласно Закона за експортното застраховане.
Области на политика
  • Икономика и финанси
Секретариат
 • Дирекция "Външноикономически отношения", Министерство на външните работи
Седалище и адрес
  • Област: София (столица)
  • Община: Столична
  • Район: Възраждане
  • Населено място: гр. София
  • Адрес: ул. "Славянска" №8
  • Пощенски код: 1000
Данни за кореспонденция
  • Kод за междуселищно избиране: (02)
  • Телефон: 02/ 940 77 61