Съвет "Партньорство за здраве"

Председател
 • Министър на здравеопазването
  Кирил Миланов Ананиев
Членове
 • заместник-министър на здравеопазването
 • заместник-министър на финансите
 • заместник-министър на труда и социалната политика
 • заместник-министър на образованието и науката
 • заместник-министър на младежта и спорта
 • изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по лекарствата
 • изпълнителният директор на Изпълнителна агенция "Медицински одит"
 • председателят на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти
 • управителят на Националната здравноосигурителна каса
 • представител на Българския лекарски съюз
 • представител на Българския зъболекарски съюз
 • представител на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи
 • представител на Българския фармацевтичен съюз
 • председателят на Българския Червен кръст
 • по един представител на представителните организации за защита на правата на пациентите по смисъла на чл. 86б от Закона за здравето
 • един представител на Европейското партньорство за подобряване на достъпа на пациентите до здравеопазване
 • четирима представители на сдружения с нестопанска цел в областта на лекарствените продукти и медицинските изделия
 • петима представители на други неправителствени организации в сферата на здравеопазването
Численост
  • Общо: 20
Функции
  • 1. проучва и анализира потребностите на пациентите и на работещите в сферата на здравеопазването, както и здравния статус на гражданите; 2. отправя предложения пред компетентните структури за повишаване на социалната и икономическата ефективност на процесите в системата на здравеопазването; 3. обсъжда и приема становища и предложения по проекти на нормативни актове в областта на общественото здраве, правата на пациентите и професионална отговорност на лицата, които оказват здравни услуги; 4. съдейства за координацията между държавните органи, органите на местното самоуправление и други организации, извършващи дейност в областта на здравеопазването, за осъществяване на обществена подкрепа на дейността им, както и за подобряване на достъпа на пациентите до своевременна, адекватна и ефективна медицинска помощ; 5. анализира резултатите от изпълнението на проекти и програми, свързани със здравето на гражданите и здравословния начин на живот; 6. установява и поддържа връзки с международни организации, работещи в областта на общественото здраве и правата на пациентите, както и със заетите в сферата на здравеопазването; 7. взаимодейства и активно си сътрудничи с Европейското партньорство за подобряване достъпа на пациентите в здравеопазването (Patient Access Partnership PACT); 8. организира информационни кампании по проблемите и мерките, свързани с подобряване на качеството на общественото здраве, механизмите за гарантиране на правата на пациентите и ангажираните в сферата на общественото здраве чрез активно сътрудничество със средствата за масова комуникация.
Области на политика
  • Здраве
Секретариат
 • Дирекция "Медицински дейности", Министерство на здравеопазването
Седалище и адрес
  • Област: София (столица)
  • Община: Столична
  • Район: Сердика
  • Населено място: гр. София
  • Адрес: пл. "Света Неделя" № 5
Данни за кореспонденция
  • Kод за междуселищно избиране: (02)
  • Телефон: (02)9301-311