Национален съвет по миграция и интеграция

Председател
 • Министър на вътрешните работи
  Валентин Иванов Радев
Членове
 • служител на Министерството на вътрешните работи, определен от министъра на вътрешните работи.
 • Министър на труда и социалната политика
  Бисер Христов Петков
 • Заместник-министър, Министерство на труда и социалната политика
  Лазар Манолов Лазаров
 • Заместник-министър, Министерство на вътрешните работи
  Красимир Ципов
 • Заместник-министър, Министерство на правосъдието
  Николай Станев Проданов
 • Заместник-министър, Министерство на външните работи
  Тодор Христов Стоянов
 • Заместник-министър, Министерство на здравеопазването
  Бойко Маринов Пенков
 • Заместник-министър, Министерство на образованието и науката
  Деница Евгениева Сачева-Атанасова
 • Председател, Държавна агенция за бежанците
  Петя Ангелова Първанова
 • Председател, Държавна агенция за закрила на детето
  Елеонора Стоянова Лилова
 • Георги Еленков - представител на УС на Националното сдружение на общините в Република България
 • Николай Нейков -заместник-председател на Държавна агенция „Национална сигурност“
 • Светослав Кичиков - директор на главна дирекция ,.Гранична полиция“-МВР
 • Николай Николов - директор на дирекция „Миграция“-МВР
 • Камелия Димитрова - секретар на Националната комисия за борба с трафика на хора
Численост
  • Общо: 17
Функции
  • Националният съвет по миграция и интеграция е колективен консултативен орган за формулиране и координация на изпълнението на държавните политики в областта на миграцията и интеграцията на чужденци.
  • разработва и предлага на Министерския съвет единен актуализиран стратегически документ в областта на миграцията и интеграцията въз основа на съществуващите стратегически документи;
  • предлага на Министерския съвет годишни планове за изпълнение на стратегическите документи в областта на миграцията и интеграцията, както и мерки за повишаване на ефективността при управлението на миграционните потоци в Република България;
  • координира изпълнението на политиките в областта на миграцията и интеграцията на национално и на европейско ниво;
  • осигурява координация на дейността на държавните органи, органите на местното самоуправление, неправителствените и международните организации на територията на страната по въпросите на миграцията и интеграцията;
  • прави предложения за изменения на нормативни актове с цел по-ефективно провеждане на политиките в областта на миграцията и интеграцията;
  • внася в Министерския съвет годишен доклад за дейността на Националния съвет по миграция и интеграция за предходната година.
Области на политика
  • Външна политика
  • Икономика и финанси
Секретариат
 • Дирекция "Миграция", Министерство на вътрешните работи
Седалище и адрес
  • Област: София (столица)
  • Община: Столична
  • Район: Оборище
  • Населено място: гр. София
  • Адрес: Ул."Шести септември" № 29
Данни за кореспонденция
  • Kод за междуселищно избиране: (02)
  • Телефон: 9825000