Национален съвет по демографска политика

Председател
 • Заместник министър-председател по икономическата и демографската политика
  Валери Симеонов Симеонов
Заместник-председател
 • Министър на труда и социалната политика
  Бисер Христов Петков
Членове
 • по един представител на представителните организации на национално равнище на работниците/служителите и на работодателите
 • изпълнителният директор или упълномощено от него лице на Националното сдружение на общините в Република България
 • председателят или упълномощено от него лице на Българския Червен кръст
 • Изпълнителен директор, Агенция по заетостта
  Драгомир Джованов Николов
 • Изпълнителен директор, Агенция за социално подпомагане
  Румяна Димитрова Петкова
 • Изпълнителен директор, Агенция за хората с увреждания
  Минчо Боев Коралски
 • Изпълнителен директор, Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда"
  Румяна Михайлова
 • Председател, Държавна агенция за закрила на детето
  Елеонора Стоянова Лилова
 • Председател, Държавна агенция за българите в чужбина
  Борис Вангелов Борисов
 • Председател, Държавна агенция за бежанците
  Петя Ангелова Първанова
 • Управител, Национален осигурителен институт
  Ивайло Цветанов Иванов
 • Председател, Национална здравноосигурителна каса
  Жени Николаева Бумбарова-Начева
 • Председател, Национален статистически институт
  Сергей Цветанов Цветарски
 • заместник-министър на труда и социалната политика
 • заместник-министър на правосъдието
 • заместник-министър на вътрешните работи
 • заместник-министър на външните работи
 • заместник-министър на финансите
 • заместник-министър на отбраната
 • заместник-министър на икономиката
 • заместник-министър на енергетиката
 • заместник-министър на земеделието, храните и горите
 • заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството
 • заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията
 • заместник-министър на околната среда и водите
 • заместник-министър на здравеопазването
 • заместник-министър на образованието и науката
 • заместник-министър на културата
 • заместник-министър на младежта и спорта
 • Секретар е ръководен държавен служител в дирекция "Стратегическо планиране и демографска политика" на Министерството на труда и социалната политика.
Численост
  • Общо: 32
Функции
  • 1. обсъжда, дава становища и одобрява проектите на годишните отчети и на годишните планове за мониторинг на изпълнението на Актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението (2012 – 2030 г.), наричана по-нататък "демографска стратегия", преди внасянето им за приемане от Министерския съвет; 2. обсъжда, дава становища и одобрява проектите на двугодишните доклади за степента на отразяване на Националната концепция за насърчаване на активния живот на възрастните хора (2012 – 2030 г.) в секторните политики преди внасянето им за приемане от Министерския съвет; 3. обсъжда, дава становища и препоръки по законопроекти и по проекти на други актове с въздействие върху демографското развитие и развитието на качеството на човешкия капитал, заложени в годишните планове за мониторинг на изпълнението на демографската стратегия; 4. обсъжда, дава становища и препоръки за развитие на демографската политика на базата на официални резултати от социологически и други интердисциплинарни проучвания, отнасящи се до различни процеси или аспекти на демографското развитие; 5. обсъжда, дава становища и препоръки по проекти на регионални и областни стратегии и/или планове за демографско развитие за преодоляване на демографските дисбаланси, които могат да бъдат и част от регионални и областни стратегии и/или планове за развитие; 6. обсъжда, дава становища и препоръки и взема решения и по други въпроси, свързани с провеждането и развитието на демографската политика.
Секретариат
 • Дирекция "Стратегическо планиране и демографска политика", Министерство на труда и социалната политика
Седалище и адрес
  • Област: София (столица)
  • Община: Столична
  • Район: Оборище
  • Населено място: гр. София
  • Адрес: ул. Триадица 2
  • Пощенски код: 1051
Данни за кореспонденция
  • Kод за междуселищно избиране: (02)
  • Телефон: 8119 443