Съвет за развитие

Председател
 • Министър-председател
  Бойко Методиев Борисов
Членове
 • Министър на отбраната
  Красимир Дончев Каракачанов
 • Министър на финансите
  Владислав Иванов Горанов
 • Министър на труда и социалната политика
  Бисер Христов Петков
 • Министър на околната среда и водите
  Нено Ненов Димов
 • Министър на културата
  Боил Василев Банов
 • Министър на вътрешните работи
  Валентин Иванов Радев
 • Министър на здравеопазването
  Кирил Миланов Ананиев
 • Министър на външните работи
  Екатерина Спасова Гечева-Захариева
 • Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията
  Ивайло Ангелов Московски
 • Министър на младежта и спорта
  Красен Кирилов Кралев
 • Министър на правосъдието
  Цецка Цачева Данговска
 • Министър на енергетиката
  Теменужка Петрова Петкова
 • Министър на туризма
  Николина Панайотова Ангелкова
 • Министър на икономиката
  Емил Любенов Караниколов
 • Министър на образованието и науката
  Красимир Георгиев Вълчев
 • Министър на регионалното развитие и благоустройството
  Николай Нанков Нанков
 • Заместник министър-председател по икономическата и демографската политика
  Валери Симеонов Симеонов
 • Заместник министър-председател по обществения ред и сигурността
  Красимир Дончев Каракачанов
 • Заместник министър-председател по правосъдната реформа
  Екатерина Спасова Гечева-Захариева
 • Министър за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018
  Лиляна Павлова Николова
 • Министър на земеделието, храните и горите
  Румен Андонов Порожанов
Численост
  • Общо: 24
Работни групи
 • Координационен комитет за управление, наблюдение, контрол и отчитане на изпълнението на Националната програма за развитие: България 2020
  Дата на откриване: 04.08.2017
Функции
  • - дейностите по изпълнение на Програмата на правителството; - програмирането и реализацията на мерките за устойчиво развитие на Република България.
  • - осъществява координация, мониторинг и контрол на разработването, изпълнението и отчитането на управленската програма на правителството и нейните актуализации; - одобрява предложения за актуализация на управленската програма на правителството и ги предлага за приемане от Министерския съвет; - осигурява обвързването на националното и европейското финансиране с изпълнението на управленската програма; - координира осигуряването на съответствие на стратегическите документи с целите и приоритетите на управленската програма на правителството; - разглежда стратегически въпроси и документи, включително тези, които са предмет на обсъждане в други съвети, и ги предлага за приемане или за одобряване от Министерския съвет; - организира и координира управлението, наблюдението, контрола и отчитането на изпълнението на Националната програма за развитие: България 2020; - одобрява проект на тригодишен план за действие за изпълнението на Националната програма за развитие: България 2020, и ежегодната му актуализация, съдържаща годишен отчет за изпълнението, и ги предлага за приемане от Министерския съвет; - осигурява обвързването на националното финансиране на Националната програма за развитие: България 2020, в съответствие с параметрите на средносрочната бюджетна прогноза за съответния период и със закона за държавния бюджет на Република България за съответната година; - координира осигуряването на съответствие на националните и секторните стратегии, планове и програми, както и на програмните документи, изготвяни във връзка с членството на Република България в Европейския съюз, с целите и приоритетите на Националната програма за развитие: България 2020; - координира разработването на приоритети за устойчивото развитие на Република България и ги предлага за одобряване от Министерския съвет; - координира изпълнението и осъществява мониторинг на хоризонталните политики; - определя приоритетите при разработването и осъществява координация и контрол при изпълнението на политиките, свързани с публичните инвестиции, включително инфраструктурното развитие; - координира проекти на закони, предложени за обсъждане от членове на съвета след проведена съгласувателна процедура по Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, преди внасянето им за разглеждане от Министерския съвет; - съгласува преди внасянето им за разглеждане и одобряване от Министерския съвет инвестиционните проекти, за чието финансиране се предвижда сключване на споразумения за външни и вътрешни държавни заеми, за съответствието им с изискванията на Наредбата за условията, на които трябва да отговарят инвестиционните проекти, финансирани с държавни заеми, и проектите, кандидатстващи за финансиране с държавна гаранция, и за реда за тяхното разглеждане
  • Управлението, наблюдението, контролът и отчитането на изпълнението на Националната програма за развитие: България 2020, по приоритети се ръководи от: 1. министъра на образованието и науката – за приоритет 1 "Подобряване на достъпа и повишаване на качеството на образованието и обучението и качествените характеристики на работната сила"; 2. министъра на труда и социалната политика – за приоритет 2 "Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване"; 3. заместник министър-председателя – за приоритет 3 "Постигане на устойчиво интегрирано регионално развитие и използване на местния потенциал"; 4.министъра на земеделието, храните и горите – за приоритет 4 "Развитие на аграрния отрасъл за осигуряване на хранителна сигурност и за производство на продукти с висока добавена стойност при устойчиво управление на природните ресурси"; 5. министъра на икономиката – за приоритет 5 "Подкрепа на иновационните и инвестиционните дейности за повишаване на конкурентоспособността на икономиката"; 6. заместник министър-председателя – за приоритет 6 "Укрепване на институционалната среда за по-висока ефективност на публичните услуги за гражданите и бизнеса"; 7. министъра на енергетиката – за приоритет 7 "Енергийна сигурност и повишаване на ресурсната ефективност"; 8. министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията – за приоритет 8 "Подобряване на транспортната свързаност и достъпа до пазари". Изпълнението на мерките по хоризонталните политики, предвидени в Националната програма за развитие: България 2020, се ръководи от министъра, в чиято специална компетентност е провеждането на съответната политика.
Области на политика
  • Външна политика
  • Икономика и финанси
Секретариат
 • Дирекция "Икономическа и социална политика", Министерски съвет и неговата администрация
Секретар
 • Началник на кабинет
  В политически кабинет на: Министър-председател
  Министерски съвет
Седалище и адрес
  • Област: София (столица)
  • Община: Столична
  • Район: Възраждане
  • Населено място: гр. София
  • Адрес: бул "Дондуков" 1
  • Пощенски код: 1594
Данни за кореспонденция
  • Kод за междуселищно избиране: (02)
  • Телефон: 940 29 99