Прекратяване на СПО на основание Закона за държавния служител през 2019 г.

Дата: 14.05.2020
Данните за 2019 г. са попълнени и утвърдени от служители от съответната администрация