Прекратяване на СПО по всички основания от ЗДСл, 2018 г.

Дата: 28.05.2019
Данните за 2018 г. са попълнение и утвърдени от служители от съответната администрация