Основна щатна численост на администрацията по устройствен правилник в края на 2017 г.

Дата: 19.06.2018
Данните за 2017 г. са попълнени и утвърдени от служители от съответната администрация