Основна щатна численост на администрацията по устройствен правилник в края на 2016 г.

Дата: 16.06.2017
Данните за 2016 г. са попълнени и утвърдени от служители от съответната администрация