Доклад за състоянието на администрацията през 2016 г.

Дата: 16.06.2017
Докладът за състоянието на администрацията през 2016 г. е приет с Решение № 321 на Министерския съвет от 15.06.2017 г.