Заети длъжности през 2015 г. за държавни служители по основно щатно разписание, по основание за назначаване – отговори на администрациите

Дата: 29.06.2016
Данните за 2015 г. са попълнение и утвърдени от служители от съответната администрация