Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2825 Извършване на оценяване на съответствието на продукт за пожарогасене

   Издаване на удостоверение за съответствието на продукт за пожарогасене с техническите изисквания към него
 • На основание на:
  • Закон за министерството на вътрешните работи - чл. 17, ал. 2, т. 5
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението"
 • Срок за предоставяне:
  • 14 дни
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • 5 години
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Министър на вътрешните работи
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Министър на вътрешните работи
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • Съгласно АПК

    

 • Ограничения и условности:
 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Административни звена
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София,
Код за междуселищно избиране: 00359
Телефон за връзка: 029821243
Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:30, Нормалната продължителност на работното време на държавните служители в МВР е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.
Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане