Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 2529 Позволително за ползване на лечебните растения

   Позволителното за ползване на лечебните растения се издава от областния управител, когато ползването е от земеделски земи - държавна собственост, в границите на населените места и в поземления фонд.
 • Разрешение
  • Стопанска дейност:
   • Екология и подземни богатства
  • На основание на:
   • Закон за лечебните растения - чл. 22, т. 3
  • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
   • Областен управител
  • Срок за предоставяне:
   • До 5 дни от заявяването
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
   • Една година
  • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
   • Министър-председател
  • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
   • Административен съд Хасково
  • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
   • Позволителното може да бъде оспорвано по реда на АПК пред Административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му.

  • Ограничения и условности:
   • Забранено е издаването на позволителни в нарушение на предвижданията на съответните планове, програми и проекти и на специалния режим на чл. 10, ал. 1 от ЗЛР (чл. 28 от ЗЛР).

  • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
  • Електронен адрес за предложения:
  • Публичен регистър:
  Административни звена
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост"
  Адрес: обл. Хасково, общ. Хасково, гр. Хасково, гр. Хасково, пл."Свобода"№ 5, п.к. 6300
  Код за междуселищно избиране: 038
  Телефон за връзка: (038)608011
  Факс: (038)038608050
  Адрес на електронна поща: oblast@hs.government.bg
  Работно време: Гъвкаво работно време, от 07:30 до 18:30, Период на задължително присъствие на служителите от 10,00 до 16,00 часа с почивка 30 минути, която може да се ползва между 12,00 и 14,00 ч.
  Изисквания, процедури, инструкции Образци Заплащане